środa, 31 lipca 2013

Biblioteki szkolne

Posted by Franciszek Wyrwa on 01:20 with
biblioteca1
Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji
PlGłównym celem naszego projektu jest zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji.
Można stwierdzić, że w różnych szkołach biorących udział w projekcie, uczniom na ogół brak nawyków poszukiwania informacji zarówno w mediach cyfrowych, jak i tradycyjnych.
Stwierdzamy również, że dostęp do informacji jest jeszcze bardziej skomplikowany z uwagi na nowe technologie i problem odróżniania informacji prawdziwych od fałszywych.
Uważamy, że największym wyzwaniem w kształceniu naszej młodzieży jest nauczenie jej krytycznego selekcjonowania informacji, życia w świecie zinformatyzowanym oraz umiejętności poruszania się w szumie informacyjnym`.
Bycie poinformowanym daje wielką zdolność do podejmowania decyzji, uczestnictwa w demokratycznym społeczeństwie i bycia bardziej wolnym. Demokracja nie istnieje bez informacji, w związku z czym prowadzenie uczniów przez świat informacji jest także wzmocnieniem demokracji. Jesteśmy przekonani, że biblioteki szkolne to idealne miejsce służące promowaniu równych szans oraz oferujące idealne warunki do realizacji tego zadania. Pragniemy zbadać te możliwości, wymienić się doświadczeniami, opracować propozycje pracy, aby osiągnąć nasze cele oraz rozwijać działania, które pomogą naszym uczniom w dostępie do świata informacji. Z drugiej strony, dostęp do informacji rozumiemy w szerszym znaczeniu, wykraczającym poza to, co oferują nam media. Biblioteki to również przestrzeń sprzyjająca promowaniu  samodzielnej pracy, w celu “nauczenia się uczenia”, co zostanie odzwierciedlone w projekcie.
EnThe principal aim of our project is to explore the possibilities that school libraries offer as a space for the personal development of students, particularly in regard to their access to information.
In effect we confirm that, in the different centres participating in the project, our students generally lack habits in this sense, and that they rarely consult the media, even less so in traditional formats than digital. We also confirm that access to this information is even more complex with new technologies and that discerning which information is true and which is false is also more difficult. We believe that accessing information, living in an informed world and knowing how to navigate through this thicket of information is a big challenge facing the education of our young people.
Being informed gives one a great capacity to make decisions, participate in democratic society and be free. Democracy doesn´t exist without information, thus guiding students through the world of information is also strengthening the democracy. We are convinced that school libraries, an ideal setting for the promotion of equal opportunities, also constitute an ideal setting for carrying out this task. We would like to explore these possibilities, share experiences, draw up work proposals to reach our objectives, and develop activities to help our students access the world of information. In summary, we understand that access to information in a broader sense, beyond what the media offers us: the library is also a space for promoting independent work, learning to learn, and thus this will be reflected in the project.
Harmonogram spotkań
harmonogram